Časté dotazy

Nízkoenergetické projekty

Obecné dotazy

Proč uvažovat o zateplení staršího domu?

Zateplení staršího objektu je velice výhodné zejména kvůli snížení tepelných ztrát, které neznamená jen snadnější navození tepelné pohody v domácnosti, ale také snížení nákladů na vytápění. Provedené zateplení navíc zvyšuje hodnotu a životnost nemovitosti.

Zateplit pouze fasádu?

Zvýšení tepelné izolace objektu je dobré řešit komplexně. Tedy kromě fasády zateplit také další prvky jako základy, podlahy i střechu objektu představující tepelnou ztrátu.

Nad čím se zamyslet při výběru nového zdroje tepla?

Zásadní je zjistit tepelnou ztrátu objektu, od které se bude odvíjet výkon použitého zdroje tepla. U objektů nezateplených, tedy s vysokou tepelnou ztrátou se doporučuje uvažovat o jejím snížení a poté vzhledem k novým podmínkám o volbě zdroje tepla.

Volba zdroje tepla by se měla odvíjet od dostupnosti jednotlivých energetických zdrojů (plyn, elektřina) v budově, využitelné velikosti a polohy pozemku. Dále také záleží na možnostech uskladnění paliva.

Kromě pořizovací ceny a provozních nákladů tepelného zdroje je nutné zamyslet se nad faktorem vlastního komfortu a tedy mírou vyžadované obsluhy zařízení.

Výhody a nevýhody zdrojů tepla
Typ vytápění Výhody Nevýhody
Tepelné čerpadlo Provozní výdaje, nulová obsluha Pořizovací cena
Elektrokotel Pořizovací cena, nulová obsluha Provozní výdaje
Plynový kotel Pořizovací cena, nulová obsluha Provozní výdaje, přípojka plynu
Kotel na tuhá paliva Cena a provozní výdaje Prostor ke skladování, obsluha
Co to je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo lze zjednodušeně popsat jako zařízení pracující na stejném principu jako lednička jen s tím rozdílem, že odebírá teplo z okolí (vzduch, země nebo voda) a pomocí klasických radiátorů nebo podlahového vytápění ho předává do objektu.

Je možné provozovat TČ se stávajícími klasickými radiátory?

Ano, je to možné pokud stávající otopná soustava je schopna vytopit objekt na požadovanou teplotu i při nižší teplotě vstupní vody (cca 45 °C). Pokud toho stávající otopná soustava schopna není, potom je nutné zvětšit plochu radiátorů.

Co je to topný faktor TČ?

Topný faktor neboli COP je veličina představující energetickou účinnost zařízení. Jedná se o poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou elektrickou energií tepelným čerpadlem.

O Nová zelená úsporám

Na co je možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Dotaci z programu NZÚ lze získat na rodinné i bytové domy. Program zahrnuje následující oblasti podpory.

 • Oblast A
  snižování energetické náročnosti stávajících rodinných a bytových domů (zateplení, výměna oken/dveří)
 • Oblast B
  Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast C
  Efektivní využití zdrojů energie (solární termické a fotovoltaické systémy, rekuperace vzduchu, tepelné čerpadlo)
Pro koho je program NZÚ určen?

Program je určený pro fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky či stavebníky rodinných domů v ČR realizujících opatření týkající se oblasti A, B, C.

Jak je v NZÚ definován pojem rodinný dům?

Jedná se o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Dále je pro účely Programu považována za rodinný dům též obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Rodinným domem není budova určená nebo využívaná pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.).

Do kdy je možné dotace z NZÚ získat?

V rámci programu NZÚ lze získat dotaci jak pro rodinné domy, tak i domy bytové do 31. prosince 2021.

Odkud jsou poskytované finanční prostředky v rámci programu NZÚ?

Finanční prostředky, které jsou v rámci programu NZÚ přerozdělovány, pocházejí z prodeje emisních povolenek.

Co musí firma provádějící úpravy domu splňovat?

Firma provádějící úpravy musí být, při doložení realizace provedeného opatření ,již v nově vypsané NZÚ nemusí být registrována v SOD (seznamu odborných dodavatelů). Ovšem samotný výrobek musí být registrován v SVT (seznam výrobků a technologií).

Kolik lze získat peněz z NZÚ?

Výše částky je různá v závislosti na rozsahu a typu realizovaných opatření. Avšak celková výše dotace je omezena max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Co jsou řádně doložené způsobilé výdaje?

Jsou to výdaje vzniklé přímo realizací podporovaných opatření. Způsobilé výdaje musí být prokazatelně uhrazeny a doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací.

Za jak dlouho obdržím peníze z NZÚ?

Obecně platí, že u žádostí podporovaných opatření, u kterých nebyly zjištěny nedostatky lze očekávat vyplacení dotace nejdříve 3 týdny od dokončení realizace opatření.

Proč nemůžou fyzické osoby žádat dotaci na výměnu kotle na tuhá fosilní paliva?

Protože byl vyhlášen oddělený dotační program Operační program Životní prostředí na výměnu zdroje tepla. Jedná se o Prioritní osu 2, Specifický cíl 2.1 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností tzv. Kotlíkové dotace.

Je možné získat dotaci na fotovoltaický systém?

Ano, v rámci 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy je možné žádat po splnění požadovaných podmínek dotaci na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

O kotlíkové dotaci

Co je tzv. kotlíková dotace?

Pojmem kotlíková dotace je označení programu Operační program Životní prostředí na výměnu zdroje tepla. Přesněji označení Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Dotace se týká všech nově pořizovaných zdrojů (kotel na uhlí, kombinovaný kotel, kondenzační kotel, zdroje OZE, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu). Kotlíkové dotace mají za úkol odstranit využívání kotlů pro spalování tuhých paliv v emisních třídách 1 a 2.

Na koho se vztahují kotlíkovékotlíková dotace vztahuje?

KotlíkovéKotlíková dotace se vztahujivztahuje na občany, kteří jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, která používávyužívá jako zdroj vytápění kotle na tuhá paliva v emisních třídách 1 a 2.

Jsou nějaká omezení pro využití kotlíkových dotací?

Rodinný dům musí dle Průkazu energetické náročnosti budov splňovat minimální energetickou třídu domu C. Pokud tomu tak není, je třeba provést mikroopatření doporučené energetickým specialistou, případně větší rekonstrukci v rámci NZÚ.

Co se skrývá pod pojmem mikroopatření?

Jedná se provedení dílčího zateplení (fasád, stropu, střechy, sklepních podlah), dílčí výměna oken/dveří, těsnění oken. Rekonstrukce v rámci NZÚ lze provést komplexní zateplení, výměny oken/dveří .

Kdo nemůže o dotaci žádat?

O dotaci se nemůže ucházet žadatel, který má závazky vůči orgánům státní správy a nesnaží se těmto závazkům dostát.

Na které zdroje tepla je možné podporu získat?

Výrobky, na které je možné získat podporu, lze nalézt v seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdy je možné o kotlíkovou dotaci žádat?

Dotační program jako takový je vymezen roky 2015 - 2020. Zahájení příjmů žádostí se v jednotlivých krajích liší. Tyto termíny lze dohledat na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Kolik lze získat peněz z kotlíkové dotace?

Maximální výdaje, ze kterých bude dotace hrazena, jsou 150 tis. Kč. Procentuální výše finanční podpory se odvíjí od zdroje, kterým bude ten současný nahrazen. Pro jednotlivé zdroje je podpora následující.

 • 70 % kotel výhradně na uhlí
 • 75 % kombinovaný kotel, kondenzační kotel
 • 80 % zdroje OZE, kotle výhradně na biomasu, tepelná čerpadla

Tato hodnota je navýšena o 5 % při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pro případ tepelného čerpadla lze tedy získat finanční podporu až do výše 127 500 Kč pro jednoho žadatele.

Mají všechny kraje stejné podmínky?

Ne, nemají. Každý kraj funguje samostatně co se tvorby a správy výzvy týká. Z tohoto důvodu má každý kraj své vlastní formuláře.

Co s kotlem, který byl nahrazen?

Nahrazený kotel musí být ekologicky zlikvidován. Není možné si jej ponechat jako zálohu, ani prodat k dalšímu využití.

Lze do způsobilých výdajů zahrnout i výdaje spojené s rekonstrukcí otopné soustavy?

Ano, pokud jsou výdaje na rekonstrukci otopné soustavy vyvolány realizací nového zdroje tepla (případ tepelného čerpadla).

Lze kombinovat kotlíkovou dotaci a s programem NZÚ?

Novou zelenou úsporám lze kombinovat s kotlíkovou dotací, pokud oblast podpory A vyžaduje výměnu zdroje.

Návrat na hlavní stránku

Staňte se poradcem v oblasti energií

+420 736 287 788 info@smartenergo.cz
Operační čas Po - Pá 9:00 - 18:00

Adresa: Na Pískách 1475/19, 160 00, Praha 6

Nebo použijte náš kontaktní formulář

Kontaktní formulář