Energetický audit


Pokud patříte mezi správce veřejné budovy, potom máte povinnost vyhotovit energetický audit. Může jej zpracovat pouze autorizovaný auditor, tzv. energetický specialista, zapsaný v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR). Energetický audit je z pohledu státu základním nástrojem pro posouzení energetického hospodářství a odhalení možností energetických úspor.

Od 25. 1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela upravuje definici "velkého podnikatele", pro kterého vyplývá povinnost nechat si zpracovat energetický audit. "Velká společnost" je taková firma, která má více než 250 zaměstnanců, roční obrat větší než 1,3 mld. Kč, nebo její bilanční suma roční rozvahy přesahuje 1,1 mld. Kč. Za určitých okolností má povinnost zpracovat energetický audit i menší firma. 


Mezi důvody pro zpracování energetického auditu zejména patří:

 • zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství
 • nalezení potenciálu pro energetické úspory
 • návrh konkrétních úsporných opatření a jejich ekonomické zhodnocení
 • získání dotace z dotačních struktur ministerstev ČR či Evropské unie
 • splnění povinnosti plynoucí ze zákona o hospodaření energií

Cena energetického auditu se odvíjí vždy od rozsahu a složitosti jednotlivých auditovaných technologií. Pohybuje se od 25 000 Kč pro budovu či objekt až po 200 000 Kč za audit v komplexních výrobních areálech s mnoha technologiemi. Konkrétní cenovou nabídku jsme schopni zaslat obratem. Stačí popsat vaši situaci a zaslat informace na michal.votrubec@optimal-energy.cz, nebo využít náš kontaktní formulář.

Energetický audit se často zpracovává v rámci zájmu o dotace z některých veřejných programů nebo evropských strukturálních fondů. Jedná se o dotační projekty vypsané Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, nebo specializovanými organizacemi spadajícími pod jednotlivá ministerstva jako je Agentura pro podnikání a inovace a programy Úspory energie.

Hlavní benefity

 • Splnění zákonných požadavků
 • Návrhy úsporných opatření
 • Podklad pro dotaci
 • Zjištění aktuálního stavu energetického hospodářství
 • Získáte: Přehled o energetickém hospodářství + návrhy úsporných opatření

Pro koho:

 • Majitelé nemovitosti
 • Property Management
 • Facility Management
 • Státní správa
 • Podniky a firmy s vlastními areály

Rozsah energetického auditu je definován ve vyhlášce 480/2012 Sb. Energetický audit je soubor činností prováděných pod kontrolou certifikovaného auditora, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech využívání energií v budovách a úrovni energetického hospodářství. Výstupem každého energetického auditu je soupis navrhovaných opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti auditovaného objektu.

Zadavatel získá přehledné údaje o vhodných variantách energeticky úsporných opatření, ze kterých audit jednoznačně doporučí tu nejvýhodnější. Díky auditu se velmi usnadní rozhodovaní o budoucích investicích. Stejně tak získáte pohled na současné fungování vaší nemovitosti a energetického hospodářství v ní.

Součástí energetického auditu jsou následující informace:

 1. Identifikační údaje
 2. Zhodnocení výchozího stavu
 3. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 4. Ekonomické vyhodnocení
 5. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 6. Doporučená nejvýhodnější varianta investice

Energetický audit se vyplatí realizovat vždy, když chcete snížit spotřebu energií. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 480/2012 Sb. uvádí i situace, kdy je to povinnost. Jedná se o následující případy:

 1. Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč, je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který naplňuje tuto definici alespoň 2 po sobě jdoucí kalendářní roky.
 2. Podnikatel je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.
 3. Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh.

Zaujala Vás možnost zpracování energetického auditu? KONTAKTUJTE NÁS